Biotech Umeå arrangerar en 2-dagars Styrelseutbildning i Umeå

Biotech Umeå och Uminova Innovation inbjuder till en 2-dagars styrelseutbildning. Utbildningen vänder sig i första hand till mindre bolag inskrivna hos inkubatorerna Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator men i mån av plats är även personer utanför ovan inkubatorer välkomna att delta.

Tid: 17-18 maj 2018
Plats: Älgsalen, Uminova Science Park, Tvistevägen 48, Umeå

Anmälan
Obligatorisk föranmälan på talongen nedan, senast den 13 maj. Nyföretagare/startup-bolag från Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator deltar fritt i utbildningen – förutsatt tecknande av s.k. de minimisintyg, se nedan. Övriga deltagare betalar 5000 kr (exkl. moms). Anmälan är bindande.
I utbildningen ingår kursdokumentation i form av en handbok i styrelsearbete, åhörarkopior mm samt luncher och kaffe enligt schema och ett deltagarbevis.


Avbokning
Vid avbokning efter den 13 maj debiteras en avbokningsavgift om 800 Kr (exkl. moms). Eventuellt byte av deltagare från samma företag kan ske utan kostnad fram till genomförandet.

Tider
Dag 1: Registrering med kaffe från kl. 08:30. Dag 1 avslutas ca kl. 17.
Dag 2: Start kl. 08:30 och avslut ca. 16:30.

Målgrupp
Styrelseledamöter/blivande styrelseledamöter i unga mikro- och små företag, företrädesvis med koppling till akademin – alla branscher.

Lärare
Raoul Hasselgren, certifierad, mycket meriterad och omtyckt lärare med mångårig erfarenhet av praktiskt styrelsearbete och av att hålla styrelseutbildningar.


Upplägg
Utbildningen hålls på svenska och ger deltagarna grundläggande kunskaper om  styrelsearbete, t.ex. gällande lagar och förordningar, ledamöters ansvar, samspelet med VD m.m., se nedan. I utbildningen ingår föreläsningar, övningar och grupparbeten med exempel från verkligheten och föreläsarens egna erfarenheter.

Ur innehållet:
Lagar och regelverk

- Styrelsens ansvar enligt ABL
- Bokföringslagen
- Årsredovisningslagen
- Skattebetalningslagen
- Revisorer enligt ABL
- Konkurrenslagen
- Arbetsmiljölagen och Miljöbalken
- Cases och exempel

Strategi och taktik
- Strategier
- Hur utarbeta en strategi
- SWOT-analys
- Problem – möjligheter
- Affärsidé och koncept
- Strategi; exempel
- Strategisk uppläggning
- Case att diskutera
- Tillväxt
- Organisk tillväxt
- Integration
- Förvärv och fusion
- Due Diligence
- Kontrollmetoder

Ekonomi
- Rapportinstruktion
- Bokföring
- Rapportering
- Årsredovisning
- Styrkort
- Nyckeltal
- Kontroll
- Investeringar
- Budget
- Budgetuppföljning
- Värdering
- Mjuka värden
- Olika värderingsmodeller
- Case – Hur mycket är företaget värt?

Styrelsespel
- Ett styrelsearbete i tre akter
- Redovisning och iakttagelser

Styrelsearbete
- Bolagsordning
- Bolagsorganen
- Bolagsstämma
- Styrelsen
- Konstituerande styrelsesammanträde
- Styrelsebeslut
- Ordförandens roll
- Ideal ordförande
- Val av styrelsekrav på ledamöter
- Ledamöters olika roller
- Etiska regler
- Valberedning
- Arvodering
- Olika ägare
- Styrelsens sammansättning
- Cases och exempel

Företagsledning
- Bolagsorganen
- Verkställande direktör
- VD:s roll
- VD-rekrytering
- VD:s ersättning
- VD-avtal
- VD:s förmåga
- VD och styrelsen
- Krav på VD
- Cases och exempel

Intressenter
- Ägarkonstellationer
- Ägardirektiv och ägarstyrning
- Börsnotering
- Nasdaq
- Informationsplikt
- Svenska förhållanden
- Internationella förhållanden
- Arbetstagarrepresentanter
- Intressenter
- Kunskap och attityd
- Etik och moral
- Corporate Identity
- Massmedia
- Cases och exempel

Styrelseutvärdering
- Interna former
- Självdeklaration
- Konsultinsatser
- Styrelserevision
- Egen utvärdering i exempel

Om försumbart stöd (de minimis-stöd)
Arrangemanget  subventioneras via statsstöd genom Uminova innovation och Biotech Umeå. Stödet uppgår i detta fall till 5000 kr/deltagare för företaget. Stödet är ett s.k. försumbart stöd ("de minimis") och ett företag får max ta emot 200,000 Euro i försumbart stöd under en ackumulerad 3-års period. Rent praktiskt innebär deltagande att ert företag ska fylla i en blankett där det framgår vilka försumbara stöd det har fått de senaste 3-åren och att ni bekräftar att ni har tagit emot detta stöd från oss.

 

För tillfället har vi problem med ansökningsformuläret, vänligen kontakta Göran Lidgren, goran.lidgren@uminovainnovation.se, för att registrera dig.

//

Calendar

14Mar

LOU-seminarium - Skriv ett vinnande upphandlingsunderlag enligt LOU

Info/sign up

22Mar

Heat Up med Therese Lundstedt

Info/sign up

22Mar

Speed Dating: Summer Entreprenuer

Info/sign up